OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV

OSTATNÉ PROJEKTY

Rýchla orientácia:

architektonická štúdia stavby obsahuje:

- návrh vnútornej dispozície stavby podľa požiadaviek investora, podľa funkcie stavby, s rešpektovaním technických noriem a zásad navrhovania stavieb.
(pôdorysy miestností, orientačný návrh zariadenia miestností, základné plošné a objemové výmery - zastavaná plocha, obostavaný priestor).

- návrh vonkajšej architektúry stavby podľa požiadaviek investora s rešpektovaním regulatív územia a okolitej zástavby.
(vonkajšie pohľady s farebným riešením fasády v 2D alebo 3D zobrazení, vizualizácie stavby).

- polohové umiestnenie stavby na pozemku podľa požiadaviek investora, možnosti napojenia na technickú vybavenosť územia s rešpektovaním regulatív územia a okolitej zástavby.
(situácia stavby - pôdorysný priemet stavby do podkladu z katastrálnej mapy, orientačné trasy napojenia na technickú vybavenosť územia).

- konzultácia stavebného zámeru s dotknutými inštitúciami štátnej správy, miestnej samosprávy a správcami komunikácií a inžinierskych sietí v dotknutom území.
(zistenie možností napojenia na inžinierske siete v dotknutom území, komunikácia s úradmi miestnej samosprávy a štátnej správy, podľa regulatív a technických možností konkrétneho záujmového územia).

- vyčíslenie orientačných nákladov stavby.
(náklady stavby v štádiu architektonickej štúdie sú vyčíslené podľa plošných a objemových výmer).

projekt pre územné rozhodnutie obsahuje:

- definitívne polohové a výškové umiestnenie stavby na konkrétnu stavebnú parcelu na podklade z katastra, alebo podklade polohopisného a výškového zamerania záujmového územia vo vzťahu k existujúcej výstavbe predmetného územia.

- definitívne napojenie stavby na technickú vybavenosť územia s trasovaním navrhovaných inžinierskych sietí, trasovaním existujúcich inžinierskych sietí a polohopisným a výškopisným návrhom napojenia stavby a predmetnej parcely na dopravnú infraštruktúru záujmového územia.

- zjednodušená výkresová dokumentácia stavby (pôdorysy, rezy, pohľady v mierke 1:200 alebo 1:100) v podrobnosti potrebnej pre vydanie územného rozhodnutia.

- posudky od špecialistov (statika, teplotechnika, požiarna ochrana a ďalšie) potrebné pre vydanie územného rozhodnutia, v závislosti od funkcie stavby, lokality a povahy stavebného zámeru.

- stanoviská a vyjadrenia samosprávy, štátnej správy a správcov inžinierskych sietí potrebné k vydaniu územného rozhodnutia.

projekt pre stavebné povolenie obsahuje:

- definitívne polohové a výškové umiestnenie stavby na konkrétnu stavebnú parcelu na podklade z katastra, alebo podklade polohopisného a výškového zamerania záujmového územia vo vzťahu k existujúcej výstavbe predmetného územia a podľa podmienok zadaných v územnom rozhodnutí.

- definitívne napojenie stavby na technickú vybavenosť územia s trasovaním navrhovaných inžinierskych sietí, trasovaním existujúcich inžinierskych sietí a polohopisným a výškopisným návrhom napojenia stavby a predmetnej parcely na dopravnú infraštruktúru záujmového územia a podľa podmienok zadaných v územnom rozhodnutí.

- výkresová dokumentácia stavby (pôdorysy, rezy, pohľady v mierke 1:100) v podrobnosti potrebnej pre vydanie stavebného povolenia a s rešpektovaním podmienok daných v územnom rozhodnutí stavby.

- posudky od špecialistov (statika, teplotechnika, požiarna ochrana a ďalšie) potrebné pre vydanie stavebného povolenia, v závislosti od funkcie stavby, lokality a povahy stavebného zámeru v nadväznosti na stanoviská vydané v prvostupňovom konaní (územné rozhodnutie).

- Stanoviská a vyjadrenia samosprávy, štátnej správy a správcov inžinierskych sietí potrebné k vydaniu stavebného povolenia v nadväznosti na stanoviská vydané v prvostupňovom konaní (územné rozhodnutie).

Stavebná legislatíva umožňuje vo vybraných prípadoch zlúčenie územného a stavebného konania stavby. Povoľovacie konanie tak prebieha jednostupňovo, čo zjednodušuje, ale hlavne významne zrýchľuje celý, inak administratívne časovo náročný proces. Klient tak oproti dvojstupňovému konaniu získa výhodu v podobe úspory financií ale hlavne ušetreného času. Pre konkrétnu aplikáciu tohto postupu je potrebné bližšie oboznámenie sa projektanta so stavebným zámerom.

projekt pre realizáciu stavby obsahuje:

- podrobné stavebné výkresy v mierke 1:50, výkresy špecifických detailov v mierkach 1:20, 1:10 v podrobnosti pre výber dodávateľa a realizáciu stavby.

- výkazy jednotlivých konštrukcií PSV (okná, dvere, klampiarske výrobky, zámočnícke výrobky).

- výkresy špecialistov - zdravotechnika, kúrenie, vzduchotechnika, statika atď.

- celkové náklady stavby a výkaz výmer podľa jednotlivých položiek v podrobnosti pre výber dodávateľa a realizáciu stavby.

projekt skutočného vyhotovenia stavby obsahuje:

- projektová dokumentácia sa vyhotovuje v prípade, že je potrebné zdokumentovať rozdiely medzi projektovou dokumentáciou a skutočným vyhotovením stavby.

- projektová dokumentácia už zrealizovaných stavieb, u ktorých pôvodný projekt nie je kompletný, prípadné chýba úplne.

inžinierska činnosť v stavebníctve:

- zabezpečenie potrebných stanovísk a vyjadrení od inštitúcií štátnej správy a samosprávy potrebných pre administratívny proces spojený s vydaním územného povolenia, stavebného povolenia a kolaudácie stavby.

- zabezpečenie vyjadrení správcov jednotlivých inžinierskych sietí, pripojovacích podmienok a ostatného napojenia stavby na technickú vybavenosť územia.

- zastupovanie klienta v administratívnom procese územného konania, stavebného a kolaudačného konania.

- ostatné administratívne úkony, súvisiace so stavebnou činnosťou .

© Copyright 2013 - PROPLANING | Všetky práva vyhradené.

Webdesign:

Lukáš Ildža